Textos clásicos


Llibre de les medicines dels ocells

Pròleg

[f. 8r2]

Quan d’ombra Déu sa curatura

volch ordiner per natura

I tremés en terra, l’altre mer,

l’autres fa per l’ayre voler.

E·n tera mis homes e bestas,

e·m mer pexons, vens e tempestas,

e·n l’ayre los aucels establí

lo món enfist e·n recomplí.

A home tot assò comendà

e tot so desots luy o autreyà

que·l ne fasera tot son ser vida

e tot seyt en sa comendisa.

Molt deu hom aucel car tener [f. 8v1]

que altre li pren per proer

e de tots mals lo deu garder,

tant quant peyra ne deu penser.

Or vuyl torner a ma matèria

por que·l comens hoiiu:*

Cau la rima prima primerament,

sor est li comensament.

D’astors, de falcons, d’espervers

de* corters clers e chivals

c’a mal lur ve so es dapnatges;

por eso fust que cortes asatges

e qui en trova’n la medicina

molt fo franges e de bona orina,

e qui sans lo volrrà aver

est libre li cové a tener,

e qui est libre bé sabrà

gran secors fayre·ls porà.

Arriba

I

Quant l’autors er emfonys

de sos estomax engosets

um petit colom prenets

e davant l’austor lo gitets

tal que petit pusqua volar

e que no·l pusca escapar.

Lexets li bé tener els pets,

de la presó se farà lets

lo sanch del uyl tot quant beurà

que·xxí del mal repan serà.

Arriba

II

Quant vostre austor emfermarà

connosent quin mal saurà

lamadura de fer prendets,

sobra la carn li’n pausarets

de mel ben desús la·n posets

e puys aprés d’olò refets

aprés del fer la limadura.[f. 8v2]

Així garrà per aytal mesura.

Arriba

III

Cant li austor fausti aurà

que volenters no menjarà

una passer domestre agets

mel o en vi lo muylets,

la pólvora de I maltxe prendrets

e li aucel ne·mpolvorets.

Si ne menja sí bo garrà

e lo fasti de luy tolrà

si cesta non oblidets mia.

Arriba

IV

Quant vos volrets que ben estia

leyxiu sí farets de sermens,

tres vets colets nedaments

la carn de dins li·n muylarets

e per .II. jorns aysò farets.

Al .III. jorn matega prendets,

sots carn de cabra li’n darets

e desós de maestre molut;

per .iii. jorns seyt del cel penscut.

Arriba

V

Quant li austor ha pepida

e tost li fay causey* de vida

li passarets per la narida

e sots la lenga esguardets

la pel desús entramenets

e puys li faytes ben giter

del layt que hom troba del figer.

Així garrà, ja no y faldrà

qui cesta farre li sabrà.

Arriba

VI

Quant vos veyrets que vostre austor

al cap soffirrà gran dolor

algiroffic vey layxets,

mia pebre pendrets,

de cascun .III. grans pendrets [f. 9r1]

emsemble los pisarets

e puys per .III. vets li’n metrets

e el complirà l’enfermetets.

Arriba

VII

Quant l’austor pren .i. altre mal

si tost li torna sus* val

asinenon* segons lo libre.

A gran pena se’n deliura

quant a gran pena en ella

e el qui assò ot si és en pena

aprés lo trebayl li pren fet

per so és il del mal destret.

E qui de cest mal lo vol curer

una triblee fassa tribler,

sobre la carn poldree

en sanch de boch l’en muylarets

e de .III. jorns lo pasticets;

aprés la luyne bé pisets,

del such nedeament en traets;

en cuyr de cuxa de galina

metrets aquesta medicina;

la cuxa ins al cuyr mettets,

en layt d’asneta la posets,

aycest cuyr li donarets.

Arriba

VIII

Sí garrà tost ja no y falerà

monestiets-lo per tal manera,

los pes aura blays e sauets,*

los uyls ja més li trobarets,

si d’ell […] E trobets esclen

cant* il és fets sí·l poldrets ben

sa carn sert* ins en volopea

e a l’austor cauda donea.

E si us volets austra farets;

lo fel del engalina pendrets [f. 9r2]

transtost ensemps le transglaterà

e axí ben gayrir porà.

E si altre fayre’n volets

riubarbe en ayga triblets

e·ls cols li gitets la poysó

si·l voile tres vets uno.

E altre vos en vuyl monstrer

e así galina fayrets prender

sobre la carn l’en poldrets

si l’en donets, sí lo garrets.

Arriba

IX

Quant vostre austor voler no volch

li aucels pendre si consant

bé podets saber sens dubtansa

que trop ha de sanch abundansa.

Libime ab mel mesclarets

cauda carn ben emmuylarets,

si per .VI. jorns en menjarà

conexerets que bé guarrà.

Arriba

X

Can vostre austor ayga veurà

e per boura se desbarrà

en la vexiga ot la dolor

que li dóna set e tristor.

Lo primer jorn carn li donets

ab l’aloe que hi mesclets.

L’altre carn de cabra aurà,

ab biure e ab mel mesclat sia;

desús sanch de colom metets

e per .vii. jorns d’assò·l pexets.

Si cest li fayrets per rayssó

de mal n’aurà a guarrsó.

Arriba

XI

L’austor que fluffla duraments

confundut és tots veramens,

e qui·l volrà fayre garir [f. 9v1]

del col que·l fassa sanch tolir

de bocha, orela, face.

Carn de pouzi pins menjarà

ab lo biure puys sanarà.

Arriba

XII

Quant li austor lote aurà

E .ls vols justamen

vos li farets tal medicina:

del restra pendrets la resina

e .III. grans de stafisagre

e del pebra no y lays mie

e dels rasins .III. grans pendrets

e giroffle hy mesclarets,

gingebra .Iª. unsa e miya;

del sinape no y oblidets mia,

trenta grans d’estiu pendrets

e·l esteanc* de truya hi mesclarets,

que onas non ages emfat;

tot ensemble buyla aytant

del grax del ratines que semble

que trastot feyt fundut ensemble.

Puys .I. drap lo colets

en Ia boyxita* lo metets.

Arriba

XIII

Quant vostre austors és poylós

c’est un mal tot perilós;

de nuyt li toleyt li dormir,

gran trebayl li covén sofferir.

Le marrie li triblarets

e li pol són ben consrets.

Al caut soley lo met de fores

així se deliurarà son cors.

E si per esta no·l sanets,

secca fetma de bou pendrets, [f. 9v2]

molt belament serà pondrea

e de for les penes girea,

als muls guardets no·l cararets

que pus li farets mal que ben;

al soley caut puxes* los

un drap blanch sert evolopes

en la pertxa on deyt sezer

mardie hy deyt aver

e tuyt lo peoyl lo gorpiron

e sobre·l drap montaron.

Arriba

XIV

Si vostre austor no vol menjar

coveny li faytes carn cambiar,

pus volenters en menjarà.

Arriba

XV

Si vostre austor a mal al pe

si volets il garir ben

manje In calve forits

tost nergarits si com hom dits.

Si cel n’havets lirame

sí gerra car molt li és sanne.

Ab cauda carn li’n donarets

per mesura com puys porets.

Al segon jorn li seyt donee

bons morsos de carn en loe.

Al .III. jorn .III. en aurà,

com plus li’n donets més garrà.

Arriba

XVI

Quant l’austor emestit se n’és

pylin* volrà farre estanch.

Sanch de dragon tribler farà

e murmia hi mesclarà;

ab cauda carn limarà

per .III. si est angerà* jorns. [f. 10r1]

Arriba

XVII

El vostre austor aurà la peyra

qui l’és engoyxosa e feyra

als uyls li par ben e als peus,

que el ot blau trop eentes*;

d’aysela part aysí se dout

c’amsen* que es mentge vout

e ab lo voch son fondament

sovén vol mordre durament.

La centiga ben li picets

ab cauda carn li’n donets;

e si per cesta no’l sanets

lagtana solament prendrets

e .i. del fetge del porcel

tendre que seyt nat de novel

e est a mengar li donets.

E si vos play autres vets

e […] nblanch satriblemen

metets*

al fundament l’en botarets,

al soley caut feu lo seer,

així serà garit per ver.

Arriba

XVIII

Si vostre austor ha lembrichs al cor

la carn geta de meia fos

l’autra metet enduyt e te

que a la meytat edevé.

Porta perezi* la leyt xaxer

si boy giter non a poder.

Or no vets la medicina

un budel pendrets de galina

vos hi metrets dedins ferits

e a menjar li’n donarets.

Li segon jorn senes partir

li donchs carn mesa en exil,

així son cors deliurarà

los lembrichs auciurà

Arriba

XIX

L’austor que laufora prisent [f. 10r2]

can el se pon escuma gent ;

un gra de pebre entreprenets

a .III. cops d’ayls le assemblets,

dos cuylers de mel umplirets

lo .III. d’oli rose prindrets

e del corn del servo raets.

Tot ensemble bulir metets,

en .iª. ampolle seyt mis,

e al solea caut sia assis.

De carn d’ocha e de bovina

li donets cesta medicina.

Lo primer jorn apaxylets*

de tres peces l’endisnets;

tres en ayt la secunda vets,

al ters jorn axí·l garrets.

Arriba

XX

Si vostre austor voler no pot

cuja* senes si confort

la le pedre aney dupres una

or li farets* aycesta aja.

Una lebra fortment coets,

la carn calda la en loets

e a mengar sí li’n donets.

Puys en l’ayga sèsam darets

e arroses bé embanyets.

E si autre farre en volets

la vin cuyt lo’n* pendrets

per .IX. jorns il oges leboa

e al soley cant lo posets;

e qui cest li farà de la lepra le garrà.

Arriba

XXI

Aycel austor qui ot asma

sitost garre gran mester ha.

Gingebra e canela e olibano

Gingebra camela e olibano

girofle e comí per fayssó, [f. 10v1]

De gran grat aur e aloe·pebre,

tot egualment ho mesclarets;

sots .iª. teble al foch ho secarets

tant que de tot pudre farets.

Cele poldre iª part

farets piser ab lo cler lart,

E si biure trober* poets

le peledar bé l’en fregets;

s’aul soleyl caut l’asenets

la pezo* li veyrets rendre.

L’endemà fayrets del lart pendre

del gran d’una nots solaments,

aycest mange primeraments.

Al ters jorn menjer li donets

un colom ros si li trobets.

L’austor l’ome faites bayner

ayxí·l tendets sans e leugers.

Arriba

XXII

L’austor qui és al cor bletets

e no·s conoix no ho porets.

Malmale* cest que il aurà

medicina li covendrà

pexoy del pertus exits

getets ayxí plens II dits

e·l fum fayrets caut calfer

sie* leve emvermats coler.

En cela la la carn muylarets

e a menjar li’n donarets.

Esta pendets l’endemà

que apela hom ortolarn

larns* en .i. ou l’en metets

que seyt ben uils, puix l’en movets;

la car de cel ou oyvets [f. 10v2]

si’l m* couets sí lo garrets.

Arriba

XXIII

E l’austor que la podagre ha

ffaytes li so si le garrà.

Lentnal semen prendets

ffel mesclarets,

sor la podagra em pausets;

sta vos camer le veyrets.

Del aloe tres lo nidrets.

Ayxí assamte revendrà

qui ceste fayre la sabrà.

Arriba

XXIV

Aycel austor qui tinyies ha

d’ayceyl mal malaudós sirà

e desobre li metets

del deu ben .III. be poldrets;

aprés sanch de porch prendets,

ab un coltel li sagnets;

sor la carn li feyt pausets

e a menjar li feyt donets.

Si vostre austor és desile

atrestant com es reemets

pres ben l’empasturets,

com un cavall fort entendrets.

Soffre e encens egualment prendets,

dessots les reyes li se’n pause,

ab una candela alumene

tant layxet que ara siurà,

ayxí l’austor sans endevendrà.

Arriba

XXV

Si vostre austor vos veseets

qu’il art sos uyls enfimets

axí·l porets conosire ben:

los uyls clou e hobre ben sovén. [f. 11r1]

Vin cler prenets lo e vaylat,

e de mel rose atretant;

en les narils l’en metets

de cest dos que mils en aurets.

Cascuna nuyt pur* III prendets,

desots l’encops l’en arrosets.

Sabrets l’austor repauserà

e li fams mal no li farà.

Arriba

XXVI

Si vostre austor no pot muer

sí l’en podets mediciner:

una colobra agrets neyra

si la feytes lo manment,

en ayga clera ab forment.

Une galline per .IX. jorns

cest forment mange trastot;

li austor manje la galline,

li est mou bone medicine.

E si austre fare non diets

le menure del fum prendets

tres ben menuements pendu;

sor carn desors li seyt donee;

si cole a menger li donets

el muera ja no y faudrets.

Arriba

XXVII

Quant l’austor és de sol gravets

leve rosada li querets

si li metets en la vezilia

silest metets mout bona medicina.

Carn de cabra aprés li’n donets

aste* mel damunt li n’arossets;

en la face ben l’arosets

del bon vi, sí serà senets.

Arriba

XXIX

Si vos de vostre austor volets

que seyt maner e ben prinets,

de nuyt de jorns le portarets

sor vostre poyn ole tenrets. [f. 11r2]

Al soleyl ben vos deseu

que no·l portets ne agrans vets;

e quant caucer en vendrets

de carn de ben li donarets

e de la lenga bé molee

e axí ert apareliee

por cel manger mels volarà

e la presó cavejarà.

Mas al primer get que·l gitets

pres aycel l’en amenets,

que vos senta que pausets.

Ayxí l’estor aler layxets.

Arriba

XXX

Qui son austor naturalments

vol sans tenir longament

el mes d’agost tres ben se gart

trusqua novembra el mes quart;

que no y seyst magre ne trop gras,

ayxý lo defén Ypocràs.

Mas quant aurà passa novembre

qu’el és entrat en dezembre,

ladonchs seyt ben engreyxets.

Ayxí serà sa e salvets.

Arriba

XXXI

L’astor cui* las penas cayran

per las tímias que·l menjaran

lacilidonia prendets,

suya e saul li y metrets,

les ratines tot egualment

tres jorns en lexiu les levets

puys sor la penae li metrets.

Ayxí de la tínia garrà

e ses penas recobrarà.

Arriba

XXXII

Si vos vesets que vos avenga

que vostre austor la carn no tenga

alum* aloe muscat prendets,

la poldre sor la carn mesclets, [f. 11v1]

del moix que’n eix non li gitets

ab leve caude seide meschee,

Ayxí vendrà s’assavite.

Arriba

XXXIII

L’austor qui no pot engrexer

seyorna li cové leixer;

per plusors jorns sejornarà

e carn d’aucel e galina

molt li er bona medicina.

Si axí va lo vol portet

car sua le fassa ampler.

Arriba

XXXIV

L’austor q’així és desey gravets

regalície li donets

ab lo vin barber la mesclets

e lo bretongue i asemblets;

un exarope le cuyt,

in ens l’ayge seyt tota nuyt.

Al matín de l’ayga beurà

usque* .IX. jorns no li falrà,

la carn muylets en la miumie

pedra lasech non aurà mie.

Arriba

XXXV

Si vostre austor és emformets

cesta medicina le darets:

li noel d’una d’una nots prendets

en .i. drapel la liarets;

lo legume del genebre

d’aquele grame ensemble.

tembé sor la baffra* metrà

tant que tot poldre endevendrà.

La poldre ab mel seyt mesclea

en sa bochee mis e posee;

ab biure sa carn mesclarets;

donets sali, sí·l sananarets.

Arriba

XXXVI

Si vostre austor garre volets

le bone rude preendrets, [f. 11v2]

en aygue farets la coure

e puys reffreder vos la lexets

e puys en .i. morter la piquets

aprés en .i. drap la metrets

li effartes la bé coler

e aprés en l’ayga torner.

Aprés banyets-ne vostre austor

e puys garrà de sa folor.

L’enguardets que l’ayga no·l toch

de las aureylas pauch ne trop.

Arriba

XXXVII

Si vostre austor tost per salió

volets muder que us sia bo,

la gargamela del moltó

prendets, e per aytal rayssó

que so sots l’ague feye

ab .i. coltel picarets ben

e puys en la carn li’n metrets

que a menjar li’n donarets.

De .III. en .III. jorns assò farets;

ayxí tost muder lo veyrets.

E si no, autra’n farets:

pan levat senes sal aiets,

ben esbrigolat l’en metets,

sor la carn que dar-li volets.

Ayssò tost muder lo farà.

Ffinito libro sit laus gratia Christo. Amen

Arriba

José Manuel Fradejas Rueda

Creación / última revisión: 05.06.2013